джэдлъыхъу


джэдлъыхъу

щIалэгъуалэм зэхэс щащIкIэ жылэм хыхьэти, джэд къыхадзт унагъуэхэм Iухьэурэ
собирание кур у жильцов села для молодежного вечера

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.